ARVOJEN OLTAVA AINA TOIMINNAN YTIMESSÄ

(Kolumni vuodelta 2017)

Olen viime vuosien aikana useissa eri yhteyksissä korostanut arvojen merkitystä valintojemme ja päätöstemme taustoittajana. Arvot määrittävät sen mitä me yksilöihmisinä pidämme tärkeänä ja tavoittelemisen arvoisena. Arvot ohjaavat elämämme priorisointeja, tekoja ja valintoja.

Asennoitumisemme toisiin ihmisiin ja suhtautuminen lähimmäisiin laajemminkin on arvojen määrittämää. Yhteiskunnassa sen lainsäädäntö ja muut normit heijastavat ajalleen ominaista arvomaailmaa. Yritykset ja yhteisöt pyrkivät laatimaan toimintastrategiansa hyviksi koettujen arvojen varaan. Taloudellisten resurssien kohdentamisesta ja jaosta päätettäessä päätökset perustuvat aina joihinkin arvoihin, vaikka sitä ei päätöstä
tehtäessä aina tiedostaisikaan.

Erilaisten arvojen merkityksen ja painoarvon punninta on sekä yksilölle että yhteisölle jatkuva haaste. Toimintaympäristön nopea kehittyminen ja muuttuminen haastavat jatkuvaan arvotyöskentelyyn. Myös uudenlaiset uhat ja epävarmuustekijät muistuttavat siitä nyt enemmän kuin
koskaan. Näissä oloissa meidän kaikkien on hyvä aika ajoin miettiä, mikä oikeasti on arvokasta ja tavoittelemisen arvoista.


Oulun uuden kaupunginvaltuuston tärkeimpiä tehtäviä tänä syksynä on uuden, vuoteen 2026 asti ulottuvan strategian laatiminen. Uuteen strategiaan valittavat arvot ohjaavat valtuutettujen ja viranhaltioiden työn ja valintojen suunnan. Kaikkien heidän on omaksuttava ne toimintojensa ytimeksi. Sen myötä ne heijastuvat myös palveluja käyttävien kuntalaisten elämään ja hyvinvointiin.

Perehtyessäni tarkastuslautakunnan puheenjohtajana ulkoisen tarkastuksen yksikköön sain ilokseni todeta asian olevan siellä jo hyvin
harjoiteltua. Jokaisen työntekijän pöydällä on ”tötterö”, jossa on mainittuna kaupungin nykyiset arvot rehellisyys, rohkeus ja vastuullisuus. Ja se mitä ne vaikuttavat heidän työhönsä osana koko kaupungin toimintaa. Se on heille jokapäiväinen muistutus hoitaa oma osuutensa tehtyjen arvovalintojen mukaisesti. Onnistumista tukee vuosittain tehtävä oman työn arviointi.

Kaupunginjohtaja Laajala nostaa tuoreessa Oulun kaupungin Youtube – esittelyvideossa esille uuden kaupunkistrategian valmistelun. Työhön osallistuu laaja-alainen joukko oululaisia toimijoita ja kuntalaisia. Tavoitteena on osallistaa mahdollisimman suuri joukko kaupunkilaisia strategian pohdintaan jo valmisteluvaiheessa.

Pidän ajatusta hyvänä, koska näin siitä saadaan paremmin asukkaidensa näköinen jaheidän odotuksiaan vastaava. Samalla myöskin strategian arvojen kivijalasta tulee laajempi ja tukevampi. Ja vältetään kenties se, että se strategian savolaisen määritelmän mukaan olisi vain ”herrojen huave”.


Marja-Leena Kemppainen
Kunnallisneuvos /Kaupunginvaltuutettu/Tarkastuslautakunnan pj